Statut Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę 'PRZEDSZKOLE MARZEŃ'' i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2.
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 ze zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3.
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedzibą jej władz jest miasto Leśna.

§ 4.
1. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia oraz oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Stowarzyszenie ma prawo należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 5.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.


ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA

§ 6.
Celem Stowarzyszenia jest:
Prowadzenie i wspieranie działalności Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej w tym w szczególności:
1. Organizowanie spotkań, wycieczek, imprez,
2. Działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej Przedszkola.
3. Pozyskiwanie funduszy na uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego (personel przedszkola).
4. Współudział w podnoszeniu poziomu usług świadczonych w Przedszkolu.
5. Aktywizację, integrację i zwiększenie zainteresowania środowisk lokalnych sprawami
6. Stwarzanie warunków do rozwoju psychoruchowego dziecka oraz problemami Przedszkola.
7. Uczestniczenie w życiu kulturalno–społecznym miasta.
8. Inicjowanie różnych form współpracy przedszkola z rodzicami,
9. Poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowanie postaw proekologicznych, służących rozwojowi osobowości dzieci w duchu szacunku do innych istnień.
10. Poznawanie historii i tradycji własnego miasta i regionu.
11. Dążenie do rozwijania twórczych, indywidualnych osobowości dzieci a także ochrona praw dziecka.
12. Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.

§ 7.
Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:
1. Popieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję Przedszkola.
2. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
3. Współudział w rozwijaniu i doskonaleniu systemu wychowania i ochrony zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym.
4. Organizowanie aukcji, konkursów
5. Działania charytatywne i inne, takie jak:
a.) współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz pomocy dzieciom
b.) współpraca z organami władzy samorządowej,
c.) współpraca z organizacjami gospodarczymi,
d.) działania integrujące ludzi ze środowiska lokalnego
6. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia
7. Wskazywanie, opracowywanie, popularyzowanie i realizowanie różnorodnych form pomocy związanych z działalnością Przedszkola.
8. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i działaniom Przedszkola.

§ 8.
1. Stowarzyszenie dla prowadzenia swoich spraw i prowadzenia działalności gospodarczej może zatrudniać pracowników, a także może korzystać z usług innych podmiotów.
2. Stowarzyszenie dla prowadzenia swej działalności może korzystać ze środków zebranych ze składek członkowskich swoich członków oraz środków uzyskanych od jednostek patronackich i sponsorujących.ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 9.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, a także obcokrajowiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli złoży pisemną deklarację o wstąpieniu do Stowarzyszenia, będzie przestrzegał postanowień statutu.

§ 10.
1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członkowie założyciele stają się członkami Stowarzyszenia z chwilą wpisu Stowarzyszenia do rejestru.
3. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków służy prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

§ 11.
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach Walnego Zebrania Członków,
2. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia dotyczących jego działalności,
3. Zgłaszania wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia dotyczących jego działalności,
4. Korzystania z urządzeń wspólnych Stowarzyszenia w ustalonym zakresie ich działania,
5. Wnioskowania o objecie ochroną prawną w sprawach wynikających z celów Stowarzyszenia w granicach ustalonych przepisami prawa.

§ 12.
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
2. Przestrzegania postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz jego regulaminu,
3. Opłacenia składek członkowskich,
4. Przestrzegania solidarności koleżeńskiej i dyscypliny organizacyjnej.

§ 13.
Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
1. Śmierci członka
2. Dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia
3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia, regulaminu Stowarzyszenia lub z powodu działania członka na szkodę Stowarzyszenia.

§ 14.
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałą lub okresową pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia przez jego Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający posiada prawa określone w § 11 pkt 3,4,5 oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
3. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
4. Członkostwo członka wspierającego ustaje w przypadku:
4.1. Dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi na piśmie.
4.2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu w związku ze zmianą działalności lub utratą osobowości prawnej.

§ 15.
1. Od uchwał Zarządu podjętych w sprawach skreślenia z listy członków i wykluczenia ze Stowarzyszenia służy członkowi zwyczajnemu i członkowi wspierającemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o skreśleniu lub wykluczeniu go ze Stowarzyszenia.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w powyższej sprawie jest ostateczna.

§ 16.
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w rozwoju Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek jego Zarządu.
3. Członek honorowy może brać udział w walnym zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna

§ 18.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia, przy czym termin, miejsce oraz porządek dzienny obrad Walnego Zebrania Członków powinny być podane do wiadomości członkom Stowarzyszenia, nie później niż na 14 dni przed datą zebrania (decyduje data stempla pocztowego).
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym:
3.1. Członkowie Wspierający i Honorowi Stowarzyszenie.
3.2. Osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 19.
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.
3. Uchwalenie regulaminu działania Stowarzyszenia.
4. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Analiza i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz udzielanie lub nieudzielanie skwitowania ustępującemu Zarządowi.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach określenia wysokości składek członkowskich.
7. Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
9. Zatwierdzanie uchwał dotyczących planów działalności Stowarzyszenia na kolejny rok.
10. Powoływanie komisji likwidacyjnej w przypadku likwidacji Stowarzyszenia.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących przeznaczenia majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

§ 20.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia i wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia.

§ 21.
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba że za tajnym głosowaniem opowie się co najmniej połowa członków biorąca udział w głosowaniu.

§ 22.
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów.

§ 23.
Prezes Zarządu jest jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia.

§ 24.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na pół roku.

§ 25.
W przypadku zdekompletowania składu Zarządu w czasie jego kadencji może on uzupełnić swój skład, nie więcej jednak o 2 członków pochodzących z wyboru.


KOMPETENCJE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

§ 26.
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwalanie rocznych planów pracy, budżetu i regulaminów.
3. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
4. Przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków.
5. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
6. Przyjmowanie członków oraz prowadzenie rejestru członków.
7. Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez Członków Zarządu.
8. Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych dla wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania.

§ 27.
Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składuZarządu. Przy równej ilości „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.


KOMISJA REWIZYJNA–JEJ SKŁAD I KOMPETENCJE

§ 28.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, spośród których Komisja wybiera Przewodniczącego.
2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w sposób jawny, chyba że za tajnym głosowaniem opowie się co najmniej połowa członków biorących udział w głosowaniu.
4. W przypadku zdekompletowania komisji w czasie jej kadencji, może ona uzupełnić swój skład, nie więcej jednak jak o 2 członków pochodzących z wyboru.

§ 29.
Do szczególnych zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności gospodarczo – finansowej Stowarzyszenia.
2. Zatwierdzanie bilansu rocznego i składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium (skwitowania) Zarządowi Stowarzyszenia.
3. Inicjatywa zwoływania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 30.
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§ 31.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 34.
Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1. Nieruchomości i rzeczy ruchome stanowiące własność Stowarzyszenia.
2. Fundusze Stowarzyszenia, na które składają się:
2.1. Dotacje, darowizny, subwencje,
2.2. Wpływy ze składek członkowskich,
2.3. Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia przez Stowarzyszenie imprez, spotkań itp.

§ 35.
Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd. Do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań o charakterze majątkowym, wymagane jest łączne działanie 2 członków Zarządu.

§ 36.
Fundusze Stowarzyszenia wymienione w 34. ust. 2, służą realizacji zadań statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.
1. Uchwały w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3 członków Stowarzyszenia.
2. Pozostałe uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków.
3. W razie braku kworum w wyznaczonym terminie, drugi termin głosowania można wyznaczyć w tym samym dniu, o godzinę później.
4. W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na kworum i wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia .